Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

 

"Kredyt na innowację technologiczną" - to bezzwrotna dotacja w postaci „premii technologicznej”, bardzo atrakcyjne rozwiązanie wspierające przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne.

Nabór dla MŚP rusza 23 MARCA 2023 R.
Nabór wniosków będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

WYSOKOŚĆ DOTACJI do 70% kosztów kwalifikowanych (zależna jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027).

DOFINANSOWANIE można uzyskać na inwestycje, których celem jest wdrożenie własnej lub zakupionej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wdrożenie technologii musi polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie kompleksowej technologii np. całego gniazda produkcyjnego lub całej linii technologicznej w której technologia będzie mogła zostać wykorzystana i zastosowana w praktyce, a w wyniku i efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług pośrednio wynikających z wdrożonej technologii.

DOFINANSOWANIE MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:

  • zakup lub wytworzenie środków trwałych, (w tym na transport, montaż i uruchomienie)
  • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  • zakup robót i materiałów budowlanych (w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części)
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
  • wydatki ponoszone na usługi doradcze
  • koszty uzyskiwania patentów

Dotacja może pokryć wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na budowę, rozbudowę hal produkcyjnych, grunty, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, licencji, know-how oraz zlecone podmiotom zewnętrznym koncepcje, ekspertyzy.