Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022
Image

Dofinansowanie projektówspołeczno - zdrowotnych

Projekty społeczno-zdrowotne realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w danym województwie. Działania społeczno-zdrowotne są i będą jednymi z głównych celów polityki Unii Europejskiej, dlatego też IR Consulting oferuje kompleksowe usługi z zakresu aplikowania, a następnie rozliczania projektów.

PROJEKTY SPOŁECZNO-ZDROWOTNEPROFESJONALNA POMOC W POZYSKIWANIU FINANSÓW

W ramach funduszy europejskich dla ochrony zdrowia na lata 2021-2027 Polska otrzymała 76 mld euro. Część z nich przeznaczona zostanie na realizację projektów społeczno-zdrowotnych, w ramach programów krajowych i regionalnych.

Na szczególną uwagę zasługuje program FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych
i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Program regionalne dla województw finansowane będą z trzech źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+),
 • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).


Programy regionalne realizowane będą odrębnie przez marszałków 16 województw, w tym np.

W województwie śląskim:

 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYNKU PRACY:
   Regionalne programy zdrowotne (Działanie 5.12)
 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPOŁECZEŃSTWA:
   Usługi społeczne (Działanie 7.4)


W województwie małopolski:

 • EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY+:
   Wsparcie usług zdrowotnych (Działanie 6.31)
 • FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI:
   Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (Działanie 8.5)

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się Podmioty:

 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Fundacje i Stowarzyszenia.

 

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

 • Programy rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy bądź utrzymanie zatrudnienia,
 • Usługi opiekuńcze, asystenckie i wsparcie opiekunów faktycznych,
 • Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej,
 • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie,
 • Działania na rzecz osób w wieku senioralnym potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
 • Programy integracji społeczno-gospodarczej dla migrantów i ich rodzin,
 • Wzmocnienie potencjału usług społecznych w formie środowiskowej,
 • Tworzenie Centrów Usług Społecznych,
 • Rozwój telemedycyny,
 • Aktywizacja społeczności lokalnej,
 • Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej oraz podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dzieci i rodzin.
 • Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług.

 

Alokacja środków:

 • Dla województwa śląskiego - 796 mln euro
 • Dla województwa małopolskiego – 659 mln euro