Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Jakie dokumenty należy przedstawić podczas kontroli projektu ?

Sprawdzana jest przede wszystkim dokumentacja, w tym:


Dokumenty finansowe

 • oryginały dowodów księgowych, w tym przede wszystkim faktur, rachunków, not księgowych, list płac oraz zawieranych umów
  dokumenty potwierdzające opłacenie dokumentów przedstawionych do rozliczenia, czyli wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, raporty kasowe, dowody KP i KW (KP i KW tylko i wyłącznie, jeżeli są dopuszczone konkursem)
 • obowiązująca w Twojej firmie polityka rachunkowości
 • wyodrębniona ewidencja księgowa wraz z zestawianiem obrotów i sald
 • dokumenty OT, ewidencja środków trwałych oraz dokumenty potwierdzające amortyzację środków trwałych z dotacji


Dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi, w tym przede wszystkim

 • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
 • umowy o pracę
 • certyfikaty środowiskowe


Dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności. Najczęściej weryfikacji podlega:

 • sposób szacowania wartości zamówienia
 • upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu
 • treść ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
 • uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
 • raport z udzielonego zamówienia
 • treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą


Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów. Mogą to być na przykład:

 • umowa i faktura zakupu środków trwałych przewidzianych w projekcie
 • faktura za sprzedaż produktu/usługi wdrożonej na rynek w wyniku realizacji projektu
 • umowy i bieżące dokumenty potwierdzające deklarowane zwiększenie zatrudnienia
 • umowy potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie
 • opinia potwierdzająca wdrożenie na rynek rozwiązań innowacyjnych
 • raport z przeprowadzonych badań B+R
 • uzyskane certyfikaty, patenty, licencje

Procedury archiwizacji dokumentacji projektowej

 • Korzystając ze środków unijnych przyjmujesz na siebie obowiązek archiwizacji pełnej dokumentacji projektowej w siedzibie swojej firmy przez okres wskazany w umowie dotacji.
  Działania informacyjno-promocyjne, między innymi:
 • oznakowanie dokumentacji i korespondencji prowadzonej w związku z realizacją projektu
 • oznakowanie dofinansowanych środków trwałych
 • oznakowanie miejsca realizacji projektu.

Oprócz dokumentów kontrolerzy mogą też naocznie sprawdzić, czy zakupione sprzęty, maszyny i urządzenia są zgodne z opisem przedstawionym przez Ciebie we wniosku o dofinansowanie. Ponadto weryfikacji poddane zostaną udogodnienia dla osób niepełnosprawnych występujące w miejscu realizacji projektu.

Po kontroli
Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Otrzymasz ją w celu zapoznania się z jej treścią. Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.

Wydatki poniesione w sposób nieprawidłowy muszą zostać objęte korektą wysokości przyznanego dofinansowania, a dokładnie jego pomniejszeniem, gdyż nie można kwot wycofywanych z projektu przeznaczać na inne wydatki w tym samym projekcie. W skrajnych wypadkach może to prowadzić nawet do całkowitej utraty dofinansowania lub rozwiązania umowy.