Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

KTO NIE LUBI ZWROTÓW Z PODATKU? 

Nowy Polski Ład 2022 r. oprócz ogromnego zamieszania i wątpliwe korzystnych zmian podatkowych wprowadził również wiele NOWYCH ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Ulgi podatkowe to instrumenty, które mają zachęcić przedsiębiorców do podejmowania określonych działań, inwestycji lub zachowań poprzez zmniejszenie ich obciążeń podatkowych.

Od początku 2022 r. wysokość dodatkowego odliczenia kosztów pracowniczych w ramach ulgi B+R została zwiększona do 200%. Ponadto, w ramach Polskiego Ładu wprowadzono możliwość równoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz IP Box oraz kilka nowych ulg. W rezultacie tych zmian, przedsiębiorcy prowadzący prace badawczo-rozwojowe mają możliwość uzyskania jeszcze większych oszczędności.

Jakie ulgi są aktualnie dostępne dla polskich przedsiębiorców?

Aktualnie najpopularniejsze to ulga B+R, która funkcjonuje od kilku lat oraz IP Box. Nowe ulgi wprowadzone przez Polski Ład to: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na ekspansję i ulga na robotyzację Czy przedsiębiorcy korzystają z nich? Czy wiedzą w jakich przypadkach są one dostępne? Niestety wiedza o ulgach i ich możliwościach jest znikoma, lęk przed kontrolami organów podatkowych wysoki, w związku z czym poziom ich wykorzystania jest nadal zerowy. My zachęcamy do zapoznania się z nimi i odważne korzystanie z możliwości jakie zostały stworzone dla przedsiębiorców.

Na czym polega ulga B+R?

To przewidziane wprost przepisami odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność B+R. W praktyce sprowadza się do „podwójnego” (a czasem nawet potrójnego!) odliczenia tych kosztów. W konsekwencji – wdrażając ulgę B+R przedsiębiorca może w istotny sposób obniżyć wysokość podatku. Wdrażając ulgę „wstecz” może nawet otrzymać zwrot podatku (5 lat do tyłu)! Dzięki uldze B+R firmy mogą znacząco obniżyć podatek dochodowy do zapłaty, a w wielu przypadkach także odzyskać podatek nadpłacony za kilka ostatnich lat.

Jakie koszty można odliczyć?

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R mają możliwość dodatkowego odliczenia wydatków obejmujących: wynagrodzenia oraz składki finansowane ponoszone przez pracodawcę, nabycie materiałów i surowców oraz drobnego sprzętu, ekspertyzy, opinie oraz usługi doradcze nabywane od jednostek naukowych, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty ochrony praw własności intelektualnej (patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawe z rejestracji wzoru przemysłowego).

Czy ulgę B+R można łączyć z innymi formami wsparcia?

Jednoczesne korzystanie z ulgi na badania i rozwój i z innych programów jest możliwe. Ważne, aby te same koszty nie były zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej postaci. Ma to kluczowe znaczenie przy korzystaniu z dotacji na badania i rozwój. Wiele programów dotacyjnych unijnych lub krajowych, które oferują wsparcie finansowe na projekty B+R, uwzględnia możliwość korzystania z ulg podatkowych jako dodatkowej formy wsparcia dla beneficjentów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skorzystać zarówno z dotacji na sfinansowanie części projektu, jak i z ulgi podatkowej na obniżenie kosztów działalności B+R. W ich przypadku, odliczeniu podlega jedynie ta część wydatków, która została sfinansowana w ramach wkładu własnego.

Odliczenie w ramach ulgi B+R nie przysługuje natomiast w ogóle w odniesieniu do tych wydatków, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji lub z tytułu działalności na terenie specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R mogą korzystać firmy prowadzące prace badawczo-rozwojowe, czyli pracujące nad nowymi lub ulepszonymi rozwiązaniami. Dotyczy to zarówno prac nad produktami (np. nowe lub ulepszone oprogramowanie, modyfikacje receptur, nowe maszyny), jak i prac nad procesami (np. usprawnienia procesów produkcyjnych pod kątem ich wydajności). Prawo do korzystania z ulgi B+R jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży. Kluczowe jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz ponoszenie w związku z nimi kosztów kwalifikowanych.

Jakie są aktualnie inne ulgi podatkowe oprócz B+R

Oprócz najpopularniejszej ulgi na działalnością badawczo-rozwojową (B+R), istnieje wiele innych ulg podatkowych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów innych popularnych ulg podatkowych:
Ulga na inwestycje: Ulga ta zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, pojazdy czy nieruchomości. Przewiduje się zmniejszenie podstawy opodatkowania o pewien odsetek wartości inwestycji lub możliwość amortyzacji inwestycji w szybszym tempie.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników: stanowi rozszerzenie ulgi B+R. Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność B+R i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Preferencja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę, lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R.

Ulga na prototyp: Przy wykorzystaniu ulgi na prototyp, podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej. Ulga będzie dotyczyć produktów nowych dla podatnika -wystarczy, że będzie to produkt innowacyjny w skali firmy.

Ulga na ekspansję: Podatnik może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów spełni alternatywnie jeden z trzech warunków: zwiększy przychody ze sprzedaży produktów osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju