Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Nowa perspektywa - wymogi środowiskowe

Unia Europejska w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 kładzie duży nacisk na inwestowanie zarówno w przystosowanie się do zmiany klimatu, jak i jej łagodzenie, a także w ochronę i odbudowę środowiska. Projekty unijne muszą spełniać kryteria:

1. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju
Zasada zrównoważonego rozwoju jest oparta na idei, że działania obecnych pokoleń nie powinny zagrażać możliwości przyszłych pokoleń do spełnienia ich własnych potrzeb. W ramach tej zasady podejmuje się wiele działań mających na celu ochronę środowiska, zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.
Planowana inwestycja musi być realizować w oparciu o w dokument pn. “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” i jego 17 celów. Projekt nie musi realizować wszystkich celów i działań.


Pomocne materiały na stronie:
https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju

Ważne jest, aby projekt uwzględniał cele zrównoważonego rozwoju i dążył do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia celów związanych z zieloną transformacją.

 

2. Zgodność z Europejskim Zielonym Ładem
Projekt może spełniać zasadę zgodności z Europejskim Zielonym Ładem poprzez wprowadzenie szeregu działań i inicjatyw, które przyczyniają się do osiągnięcia celów związanych z zrównoważonym rozwojem, walką ze zmianami klimatu i ochroną środowiska.
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu realizowana jest Europejska Strategia Przemysłowa poprzez:

 • Bardziej zielony przemysł
 • Wzmocnienie cyfrowe przemysłu
 • Przemysł oparty na obiegu zamkniętym

 

3. Zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód
Zasada "Nie czyń poważnych szkód" jest etycznym i moralnym przekonaniem, które nakazuje unikać działania lub podejmowania decyzji, które mogą wyrządzić poważne szkody innym osobom, środowisku naturalnemu lub społeczeństwu jako całości.
Zasada ta zakłada, że powinniśmy działać w sposób odpowiedzialny i świadomy konsekwencji naszych działań. Oznacza to, że powinniśmy dążyć do minimalizowania potencjalnych szkód, które możemy wyrządzić innym, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. W kontekście środowiska naturalnego, zasada ta wzywa nas do dbania o ekosystemy i ograniczania negatywnego wpływu naszej działalności na przyrodę.
Oto kilka przykładowych sposobów, jak projekt może realizować powyższe zasady w odniesieniu do środowiska:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
 • Ochrona bioróżnorodności,
 • Zrównoważony transport,
 • Efektywność energetyczna,
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Inwestycje w zieloną infrastrukturę,
 • Edukacja i świadomość ekologiczna.